Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dzieci są jak motyle na wietrze. Niektóre potrafią latać wyżej niż inne, ale każde z nich lata najlepiej jak może." Clare Morrall

Uczniowie  klasy I  i II pod kierunkiem wychowawczyń

w roku szkolnym 2021 – 2022 przystapili

do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

“Z kulturą mi do twarzy”.

 Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową

oraz kierunki polityki oświatowej państwa

na rok szkolny 2021 /2022.

(punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; 

punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).


Termin realizacji: 4 października 2021r.– 24 czerwca 2022r.

 

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Dziękujemy

2962778
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
644
6606
8789
31062