Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dzieci są jak motyle na wietrze. Niektóre potrafią latać wyżej niż inne, ale każde z nich lata najlepiej jak może." Clare Morrall

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DZIERZGOWIE

opracowany na podstawie art. 105 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.              z 2018 r., poz.996 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły ( Rozdział IV § 31 )

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica szkolna jest formą pozalekcyjną działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły.
 2. Realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w Planie Pracy Szkoły oraz w Programie Wychowawczo -Profilaktycznym Szkoły.
 3. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne. W szczególności są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

§ 2

     Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach określonych przez Dyrektora Szkoły, dostosowanych do tygodniowego rozkładu zajęć w szkole.
 2. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 osób.
 3. Regulamin świetlicy jest co roku przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom. Zmiana Regulaminu jest zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej.
 4. W świetlicy organizowane są zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w formie grupowej zgodne z planem pracy świetlicy oraz miesięcznymi planami zajęć dydaktyczno – wychowawczych i planem zajęć dnia.
 5. Zachowanie uczniów w czasie zajęć świetlicy wychowawca omawia na indywidualnych spotkaniach z rodzicami oraz wychowawcami klas i na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 6. Ze świetlicy korzystają uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole:
  1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,
  2. w drugiej - obydwojga pracujących rodziców,
  3. pozostałe w miarę wolnych miejsc.
  4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
  5. Dyrektor Szkoły wyznacza opiekuna, który odbiera ze świetlicy dojeżdżające dzieci z oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego oraz dba o ich bezpieczeństwo na przystanku autobusowym i w drodze powrotnej ze szkoły do domu.
  6. Rodzice ww. uczniów mają obowiązek odebrania dzieci z autobusu na przystanku                          w miejscu zamieszkania. W przypadku nieodebrania dziecka wraca ono do szkoły, gdzie oczekuje w świetlicy na rodzica lub prawnego opiekuna.
  7. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodziców lub prawnych opiekunów bądź osoby do tego uprawnione, po zakończeniu pracy świetlicy wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły kontaktuje się telefonicznie                   z rodzicem. W przypadku braku możliwości nawiązania takiego kontaktu, po godzinie powiadamia policję i ustala z funkcjonariuszami osobę, która przejmie opiekę nad dzieckiem.
  8. W świetlicy wymagane są pisemne upoważnienia rodziców w przypadku:
   1. samodzielnego wyjścia dziecka, które ukończyło 7 lat, ale taka informacja nie została odnotowana w karcie zgłoszenia do świetlicy;
  9. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy na podstawie pisemnej deklaracji rodziców o wypisaniu dziecka ze świetlicy.

§ 3

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej zapewnia dzieciom i młodzieży:
 1. zorganizowaną opiekę wychowawczą;
 2. kulturalną rozrywkę i zabawę;
 3. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie;
 4. stymulowanie postawy twórczej;
 5. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;
 6. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji                          z rówieśnikami;
 7. pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron;
 8. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.
 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej realizuje następujące zadania:
 1. zapewnia bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod jego opiekę przez rodziców;
  1. prowadzi działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;
 2. , mające na celu prawidłowy rozwój dziecka;
 3. rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarza warunki do wykazania ich zamiłowań i uzdolnień;
 4. kształtuje nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze;
 5. kształci nawyki kulturalnego życia codziennego;
 6. upowszechnia kulturę zdrowotną i kształtuje nawyki higieny, czystości oraz dbałości   o zachowanie zdrowia;
 7. rozwija samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
 1. Pracownik pedagogiczny świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej i składa sprawozdania ze swojej działalności.
 2. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych u uczniów, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

§ 4

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 1. Wychowanek ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. ą fizyczną i psychiczną,
 5. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 8. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
 1. Wychowanek jest zobowiązany do:
 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. współpracy w procesie wychowania i opieki,
 4. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 5. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 6. respektowania poleceń nauczyciela,
 7. dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,
 8. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 9. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 10. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 11. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
 12. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 5

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana opiekunom.
 3. Pochwała Dyrektora Szkoły.
 4. Nagroda rzeczowa.

Stosowane kary to:

 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy.
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.
 5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6

Współpraca z rodzicami

 1. Pisemne informacje w zeszytach klasowych i uwag.
 2. Indywidualne spotkania z rodzicami podczas szkolnych zebrań klasowych.
 1. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody umyślnie wyrządzone przez dziecko.

§ 7

Dokumentacja świetlicy

Wychowawca świetlicy prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami resortu oświaty:

 1. Regulamin Świetlicy;
 2. Plan Pracy Świetlicy Szkolnej;

Plan Pracy Świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawcę świetlicy                        na początku każdego roku szkolnego na podstawie rocznego Planu Pracy Szkoły                             i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej.

 1. miesięczny plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 2. plan zajęć dnia świetlicy;
 3. dziennik zajęć;
 4. Karty Zgłoszenia Ucznia do świetlicy;
 5. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej ( dwa razy w roku szkolnym).

§ 8

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym.
 8. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 9. Wykonanie prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.
 10. Zapoznanie uczniów i rodziców z Regulaminem świetlicy i jego uaktualnianie zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym.
 11. Uzgadnianie z przełożonym potrzeb materialnych świetlicy.
 12. Zgłaszanie wychowawcy klasy oraz rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 13. Powiadamianie rodzica i wychowawcy ucznia o niewłaściwym zachowaniu                               i sukcesach dziecka.

§ 9

Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację planu pracy opiekuńczo-wychowawczej tj.:

 • sprzęt audiowizualny;
 • przybory do gier zespołowych i zabaw sportowych;
 • czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.;
 • sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Dziękujemy

3024682
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
734
2846
8612
18292