Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie - naucz Jeśli nie wie - wytłumacz jeśli nie może - pomóż." Janusz Korczak

Drodzy Uczniowie!

Czas spędzany w domu to być może dłuższy czas spędzany przy komputerze lub z telefonem. Komputer jest doskonałym narzędziem do pracy, nauki, kontaktu z innymi ludźmi i do rozrywki. Szczególnie niezbędny jest nam w ostatnich dniach. Jednak nie zapominajcie proszę, że korzystając z komputera i telefonu trzeba stosować się do zasad  i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Pomocą w bezpiecznym korzystaniu z komputera i telefonu mogą być przykłady i informacje zawarte w filmikach, do których link przesyłam.

https://tiny.pl/tz9tz

https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
Część z tych filmów niektórzy z Was widzieli już w szkole, ale warto sobie te wiadomości przypominać i o nich pamiętać. Podstawowe zasady, które zapewnią Wam bezpieczne korzystanie z Internetu znajdziecie w załączonym dokumencie „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”.

Szanowni Rodzice!

Zachęcam również Państwa do zapoznania się z materiałami dedykowanymi dla rodziców, aby szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pozostawania w domu zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci.

https://tiny.pl/tz9tz
https://tiny.pl/tz97h

https://tiny.pl/tz97x

https://tiny.pl/tz97t

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pludostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie święto Babci i Dziadka

wpisało się na stałe w repertuar uroczystości szkolnych.

Licznie przybyłych na uroczystość Gości powitała

i złożyła serdeczne życzenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Teresa Eljasiak - Zbysińska.

Dzieci z klas I-III przygotowały

przepiękny program artystyczny

pod kierunkiem swoich wychowawczyń:

Pani Renaty Jakubowskiej, Pani Sylwii Kulaszewskiej

oraz Pani Marzeny Budnej.

Był on wyjątkowy, gdyż odzwierciedlał prawdziwe uczucia

 występujących dzieci.

Mali artyści z ogromnym przejęciem odtwarzali swoje role,

 a czcigodni Goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa

kierowane pod Ich adresem.

Dzieci złożyły Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia,

następnie zaprosiły na słodki poczęstunek.

W ten sposób wszyscy wyrazili swoją wielką miłość i szacunek

dla Babć i Dziadków,

a także podziękowali za opiekę, ciepło i miłość,

które otrzymują od Nich każdego dnia.

Na koniec oddziały przedszkolne zaprezentowały swoje umiejętności recytatorsko - wokalne.

Atmosfera uroczystości była podniosła i rodzinna.

To wyjątkowe spotkanie było pełne radości i szczęścia.

Szczęśliwe i uśmiechnięte twarze Babć i Dziadków

po raz kolejny pokazały,

jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile.

 

Galeria zdjęć 

Dnia 24 stycznia 2020r. o godz. 13:20

w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie,

odbędzie się zebranie ogólne z Rodzicami, 

nastepnie spotkanie z Wychowawcami w klasach.

„Bóg się rodzi”

            19 grudnia 2019 r. w hali Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie uczniowie przedstawili jasełka pt. „Bóg się rodzi”.

            W udekorowanej odświętnie hali, publiczność mogła przeżyć wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Uczniowie w specjalnie przygotowanych strojach wcielili się w role Maryi i Józefa, aniołów, trzech króli, dzieci, gospodarzy, pasterzy przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence.

            Całość przedstawienia przeplatana była kolędami, pastorałkami, tańcem mażoretek oraz piękną grą orkiestry, tworząc niepowtarzalny klimat radości i refleksji.

            Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, kapłanów z naszej parafii, nauczycieli i rodziców sprawiło, że przedstawienie wywarło pozytywne wrażenie. Kiedy część artystyczna dobiegła końca, wszyscy występujący na scenie, otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem i podziękowaniem za piękny występ.

            Po wspólnym zaśpiewaniu kolędy „Bóg się rodzi” głos zabrali:

Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Teresa Eljasiak-Zbysińska

oraz Ksiądz Prałat Piotr Joniak,

którzy podziękowali za pięknie odegraną inscenizację o Bożym Narodzeniu oraz złożyli wszystkim świąteczne życzenia.

                                                                     Jasełka przygotowali:

ks. Michał Guzek

Agata Nowakowska

Joanna Gąsiorowska

Tomasz Pawlak

Ewa Sobolewska

Anna Zaborowska

Dziękujemy

672540
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
349
938
5311
3117