Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dzieci są jak motyle na wietrze. Niektóre potrafią latać wyżej niż inne, ale każde z nich lata najlepiej jak może." Clare Morrall

Historia Szkoły Podstawowej zaczerpnięta z książki ks. Michała Mariana Grzybowskiego pt.: ,,Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dzierzgowie'' : 6 października 2006 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru szkole w Dzierzgowie. O godz. 1000 społeczność Szkoły, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Dzierzgowa uczestniczyli we mszy św., którą w koncelebrze z ks. proboszczem kan. Jerzym Dębowskim odprawił ks. prof. Michał Marian Grzybowski z Płocka, on też wygłosił okolicznościowe przemówienia oraz dokonał poświęcenia sztandaru. ,,Głos Mławy" 14 października 2006 roku w artykule Magdaleny Grzywacz napisał: Będę go nosił wysoko. Dzierzgowska podstawówka ma własny sztandar. Tydzień temu fundatorzy - rodzice przekazali go placówce i poczet sztandarowy po raz pierwszy przemaszerował ulicami stolicy gminy. To wielki honor i odpowiedzialność mieć takiego patrona mówili zgodnie w czasie uroczystości związanych z przekazaniem sztandaru zaproszeni goście. Znany płocki historyk, ksiądź prof. Michał Grzybowski (jest autorem setek publikacji na temat historii wychowania, dziejów Kościoła i Mazowsza) poprowadził uroczystą mszę i poświęcił proporzec. Jest wiele symboli. Ten najważniejszy dla chrześcijaństwa, krzyż, znak męki, ale i zwycięstwa Mesjasza przez wiele lat był punktem odniesienia podróżnych. Stawiano go na skrzyżowaniach, by było wiadomo, że to właśnie tu trzeba skręcić w prawo bądź w lewo. Równie ważnymi znakami są chorągwie. Na nich wypisywano patriotyczne hasła, a chorąży w czasie wojny miał najważniejsze zadanie, strzec sztandaru. Bo gdyby ten wpadł w ręce nieprzyjaciela, przegrana była pewna. Wasz znak, wasz proporzec musicie szanować, a w razie potrzeby także go bronić - mówił do uczniów w czasie kazania. Wskazał na to, że posiadanie sztandaru to honor, zaszczyt i zobowiązanie. A poszanowanie go oznacza dziś godne zachowanie i unikanie zachowań nagannych. Zapamiętajcie ten dzień - namawiał. To niezwykłe wydarzenie w dziejach waszej szkoły. Może ktoś z was napisze kiedyś książkę o szkolnictwie w Dzierzgowie. Tomasz Osowski, dyrektor ciechanowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie stwierdził: Cieszę się, że nie wybraliście na swego patrona Harry'ego Pottera czy Jamsa Bonda, bohaterów tak cenionych przez młode pokolenia, ale marszałka Piłsudzkiego. On całe swe życie walczył o wolną Polskę, a potem o jej honor. Wiele z mówców podkreślało, ze współczesna walka o ojczyznę to codzienna, solidna praca oraz duma z tradycji i osiągnięć narodu. I takich właśnie postaw życzono kadrze pedagogicznej i uczniom dzierzgowskiej szkoły.Sztandar ten będziemy nosić wysoko - obiecała zgromadzonym dyrektor Marzena Nowicka. Dziś spełniło się moje marzenie - dodała wzruszona.

Jak zapisano w kronice szkolnej zaproszonych na tę uroczystość było wiele osób:

z Kuratorium Oświaty:

mgr Tomasz Osowski

mgr Barbara Ocalewicz

mgr Jan Niesiobędzki

Dostojnicy kościelni:

ks. prof. Michał Grzybowski

ks. dziekan Jerzy Dębowski

ks. mgr Robert Mazurowski

pracownicy Urzędu Gminy w Dzierzgowie:

Marcin Kołakowski - wójt

Zdzisław Morawski - sekretarz

Paweł Jagaczewski - skarbnik

Stanisław Załęski - przewodniczacy

Barbara Szypulska

Zofia Bartoszczyk

Alfred Jakubowski

Byli nauczyciele:

J. Burdyński

K. Zadworny

K. Włodarczyk

T. Szemplińska

J. Mrzygłód

E. Ropelewski

E. Ziaja

Rada Rodziców:

J. Zaborowska

J. Sobiecka

J. Perdjon

Trójki klasowe:

M. Sędal

T. Sawicki

M. Perdjon

Radni gminy Dzierzgowo, przedstawiciele różnych instytucji i sponsorzy oraz aktualni nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie.

13 października 2006 roku uroczystą oprawę dla ,,Święta Edukacji" przygotowały nauczycielki, panie Grażyna Czupryn i Agnieszka Rybczyńska. Oprawę muzyczną z zespołem i chórem ,,Nasza Arka" opracował pan Tomasz Pawlak. Podczas akademii uczniowie wręczyli pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane upominki.

Szkoła zatrudnia 24 pracowników pedagogicznych, 2 pracowników administracyjno-biurowych i 7 pracowników obsługi. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje i stale pogłębiają swoją wiedzę uczestnicząc w różnych formach doskonalenia.

Kadrę pedagogiczną stanowią:

Marzena Nowicka - dyrektor Szkoły

Jadwiga Komosa - wicedyrektor

Agnieszka Rybczyńska Aldona Puźmirowska

Renata Jakubowska

Jerzy Czarnecki

Halina Felbur

Grażyna Rybacka

Elżbieta Dec

Jarosław Tomaszewski

Marzena Budna

Przemysław Morawski

Sylwia Kulaszewska

Irena Wierzejska

Magdalena Robak

Jolanta Harnaszkiewicz

Danuta Burdyńska

Grażyna Czupryn

Agata Nowakowska

Halina Tańska

Ewa Sobolewska

Katarzyna Szczepaniak

Tomasz Pawlak

Joanna Gąsiorowska

Pracownikami szkoły są:

Hanna Talak

Katarzyna Zakrzewska

Ewa Kobylińska

Anna Czajkowska

Kazimiera Kwasniewska

Jadwiga Rabczyńska

Barbara Krajewska

Grażyna dąbrowska

Paulina Eljasiak

Jacek Bartoszczyk

 

Nauczyciele i wychowawcy deklarują: W swej codziennej pracy z dziećmi staramy się sprostać wszelkim oczekiwaniom społecznym oraz stworzyć korzystne warunki do pełnego rozwoju wszystkich uczniów. Dążymy do tego, aby każde dziecko czuło się w niej bezpiecznie, mogło rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, aby jak najlepiej było przygotowane do dalszej edukacji i życia w nowoczesnym społeczeństwie. Szkoła zapewnia: miłą i serdeczną atmosferę, szczególna troskę i opiekę wykwalifikowanej kadry, pomoc psychologiczna-pedagogiczną (szczególnie dla uczniów klas pierwszych) w pokonywaniu trudności w nauce i wyrównaniu braków, która ułatwia nauk na drugim etapie kształcenia, pomoc socjoterapeutyczną dla uczniów mających problemy z adaptacją do nowych warunków, bezpłatna naukę języka obcego od pierwszej klasy (angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego) a także informatyki. Tradycja jest organizowanie imprez i uroczystości szkolnych np. ślubowanie klas pierwszych, apele okolicznościowe, apele promujące zdrowie i bezpieczeństwo, bal karnawałowy, Dzień Dziecka i Dzień Sportu, pożegnanie klas szóstych i inne. Jesteśmy publiczną placówką ukierunkowaną na kształcenie i wychowanie dzieci na najwyższym poziomie, wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów, rodziców i środowiska. Kierując się zawsze dobrem dzieci dbamy o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Chętni uczniowie mogą brać udział w organizowanych na terenie szkoły konkursach: ortograficznych, matematycznych, plastycznych, czytelniczych, sportowych. W godzinach pozalekcyjnych uczniowie mogą uczęszczać do świetlicy szkolnej. Mogą także korzystać z pracowni komputerowej, która jest wyposażona w nowoczesny sprzęt, uczestniczą w zajęciach chóry szkolnego. Swoje zainteresowania dzieci mogą rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych: chór, gry i zabawy sportowe, SKS, kółko teatralne.

Biblioteka szkolna czynna jest przez cały tydzień. Na księgozbiór biblioteki składa się literatura piękna dla dzieci, lektury szkolne, czasopisma dziecięce, literatura popularno-naukowa dostosowana do wieku uczniów. Szkoła jest szczególnie otwarta na współpracę z rodzicami. Laureaci szkolnych konkursów reprezentują szkołę w międzyszkolnych konkursach i zawodach sportowych zdobywając czołowe miejsca.

W kronice szkolnej umieszczono także tekst "Aktu erekcyjnego". Sztandar Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest w kształcie prostokąta o wymiarach 98 x 90 cm. Wykonany został z tkaniny, obrzeże wykończone złotym galonem. Strona z godłem jest w kolorze czerwonym. Na centralnym miejscu wykonano sztychem srebrnym, złotym i lamentami orła w koronie. Strona nominalna jest koloru niebieskiego, na której wyhaftowano sztychem srebrno-błękitnym, jasno-beżowym, siwym, białym i lamentami popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. Wokół popiersia srebrną lametą umieszczono napis: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie. Sztandar został poświęcony podczas uroczystości przez ks. prof. Michała Grzybowskiego i wręczony pierwszemu pocztowi sztandarowemu przez panią Marzenę Nowicką - Dyrektora Szkoły.

Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli uczniowie:

Rafał Zaborowski - chorąży sztandaru

Paulina Stemplińska

Sandra Wadowiec

Drugi poczet sztandarowy tworzyli:

Mateusz Krasiński

Karolina Masłowska

Karolina Cyprysiak.

Miejscem przechowywania sztandaru jest okolicznościowa gablota. Fundatorem sztandaru była Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie. Rada Rodziców uchwałą z dnia 4 czerwca 2006 r. przekazała sztandar Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie według formy i treści zawartej w akcie erekcyjnym.

Akt przekazania sztandaru brzmiał:

My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ślubujemy:

- dbać o honor Szkoły i rozsławiać jej imię,

- wprowadzać w życie ideały Patrona Józefa Piłsudskiego,

- kształtować postawę człowieka otwartego na problemy innych,

- życzliwego i tolerancyjnego, zdyscyplinowanego i pracowitego,

- wzorowo wypełniać obowiązki ucznia,

- dla dobra Szkoły, środowiska i Ojczyzny.

Akt erekcyjny podpisali: ks. profesor doktor habilitowany Michał Grzybowski, ksiądz dziekan Jerzy Dębowski, Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Ciechanowie p. Tomasz Osowski, Wójt gminy Dzierzgowo p. Marcin Kołakowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie p. Iwona Zaborowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie p. Marzena Nowicka.

Po powrocie z kościoła do gmachu Szkoły pani Dyrektor M. Nowicka wygłosiła krótkie przemówienie. W imieniu całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej serdecznie dziękuję Rodzicom za ufundowanie i przekazanie sztandaru. Bez was drodzy rodzice nie byłoby dzisiejszej uroczystości. W imieniu własnym, Rady Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej zapewniam, że będziemy dążyć do podnoszenia jakości nauki i pracy, godnie reprezentować społeczność szkolną i lokalną.

Serdecznie witamy zgromadzonych na tej uroczystości: Drodzy uczniowie, Szanowni państwo (goście), pozwolicie, że w kilku zdaniach przypomnę historię naszej szkoły. Pierwsza publiczna szkoła w Dzierzgowie została otwarta w 1864 r. i mieściła się w budynku ówczesnego urzędu gminy. Wybuch I wojny światowej spowodował zawieszenie działalności szkoły. Zajęcia zostały wznowione w 1915 r. przez okupantów niemieckich. 1 października 1917 r. nastąpiło przekazanie szkolnictwa władzom polskim. Szkoła w Dzierzgowie do 1922 r. była szkołą 5-klasową, a od kolejnego roku szkolnego 7-klasową. W 1925 r. po ustaleniu obwodu szkolnego, zakupiono plac o powierzchni 1, 12 ha od dziedzica majątku Dzierzgowo i powołano Komitet Budowy szkoły, w skład którego wszedł między innymi Władysław Burdyński. 3 listopada 1928 r. Rada Gminy na wniosek wójta Władysława Burdyńskiego, podjęła uchwałę dotyczącą nadania szkole imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Już 8 listopada nadszedł do Dzierzgowa telegram zawierający zgodę Marszałka Piłsudskiego na nazwanie szkoły jego imieniem.

W 1933 r. oddano do użytku część nowego budynku szkolnego, a ostateczne zakończenie prac nastąpiło w 1937 roku. Zaledwie dwa lata dzieci Dzierzgowa i okolic mogły cieszyć się nową szkołą. 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, a po klęsce wrześniowej rozpoczął się okres okupacji niemieckiej. Teren Dzierzgowa Niemcy zamienili w poligon wojskowy, a miejscową ludność wysiedlono.

Po zakończeniu wojny powraca z wysiedlenia Władysław Burdyński. Obejmuje kierownictwo szkołą, wznowiona zostaje nauka i remont budynku. Czterdzieści lat później, 18 lutego 1991 r., ówczesny dyrektor szkoły Jan Burdyński wystąpił z wnioskiem do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ciechanowie o reaktywowanie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po otrzymaniu zgody, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1989 r. rozpoczęto prace i przygotowania do uroczystości, która zgodnie z planem odbyła się 22 czerwca 1992 r., w 62 rocznicę nadania szkole imienia. Dzisiaj, po 14 latach od reaktywowania szkole imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, dzięki Radzie Rodziców otrzymujemy sztandar. Spełniło się marzenie moje i Rady Pedagogicznej. Jesteśmy tym zaszczyceni i bardzo dumni. Pragnę nadmienić, że mury tej szkoły opuściły (do chwili obecnej) tysiące uczniów. Byli i są wśród nich nauczyciele, lekarze, sędziowie, kapłani, dygnitarze państwowi, pracownicy umysłowi i fizyczni, rolnicy.

Mam nadzieję, że my, dorośli pracą, a uczniowie nauką, będziemy przyczyniać się do dalszego rozwoju szkoły, a otrzymany dziś sztandar poniesiemy z dumą, będzie towarzyszył nam podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych. Za przykładem naszego Patrona będziemy dążyć do tego, aby nasi wychowankowie wyrośli na mądrych, prawych i uczciwych obywateli.

Z racji uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru na ręce p. Dyrektor Marzeny Nowickiej skierowano pisma gratulacyjne. Z Warszawy 6 października 2006 r. wystosował je Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik: Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybranie na patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego, wielkiego Polaka, patrioty i męża stanu, dla którego nadrzędnym celem było odzyskanie przez Polskę niepodległości i jej obrona świadczy o zrozumieniu i szacunku dla minionej historii. Jest gwarancją, że w Zjednoczonej Europie społeczność Dzierzgowa wychowana w duchu patriotyzmu, będzie pamiętała o swoich korzeniach. W tym dniu szczególnie ważnym dla kadry pedagogicznej, młodzieży i rodziców pragnę złożyć serdeczne życzenia, aby nauka pod takim Patronem była p rzyjemnością i spełniała oczekiwania zarówno kadry nauczycielskiej, jak i uczniów, a sztandar był zawsze symbolem szkoły i obowiązujących w niej zasad.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie pani Zofia Balkowska do Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów Szkoły napisała: Szanowni Państwo! Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie jest ważnym wydarzeniem w życiu społeczności lokalnej. Niestety, obowiązki służbowe uniemożliwiają mi osobiste uczestnictwo w tej wspaniałej uroczystości, za co bardzo przepraszam. Wiadomość o Waszym pragnieniu kultywowania pamięci o wybitnym Polaku Marszałku Józefie Piłsudskim to dowód troski pedagogów o wychowanie młodzieży w duchu poszanowania tradycji narodowej. Jako szkoła postawiliście sobie zaszczytny cel: wychowanie przez wartości. Wartości, które prezentował Marszałek Piłsudski są ponadczasowe, dlatego są takie ważne. Posiadanie patrona i własnego sztandaru to powód do dumy, ale i zobowiązanie. To ważny atrybut szkolnej tradycji. Niech ta tradycja pomaga w kształtowaniu serc i umysłów uczniów tej szkoły, a dzisiejsza uroczystość niech jeszcze silniej połączy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Dyrekcji Szkoły, Gronu Nauczycielskiemu życzę, abyście w codziennej pracy pełnili misję intelektualnych i duchowych przewodników młodego pokolenia. Wam Drodzy Uczniowie życzę, aby w Waszej Szkole działy się rzeczy wspaniałe, dobre, abyście jako absolwenci tej Szkoły w przyszłości budowali świat ludzi prawych, szlachetnych, uczciwych. Rodzicom życzę, by szkoła, do której posyłaliście Wasze dzieci była dla nich najlepszą szkołą.

Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie Tomasz Osowski w liście gratulacyjnym napisał:

Szanowni Państwo, pragnę pogratulować tak wspaniale przygotowanej uroczystości wręczenia i poświęcenia sztandaru. Dzieje narodu i państwa kształtowały się pod wpływem różnorodnych czynników. Losy historyczne sprawiły, że od wieków najwyższą wartością jest Ojczyzna i wszelkie wasze działania powinny jej służyć. Jestem przekonany, że realizacja celów, jakie stawia współczesna edukacja nie może odbywać się w zapomnieniu o przeszłości. Patriotyzm, umiłowanie dobra i prawdy są nieprzemijającymi wartościami w procesie wychowania młodego pokolenia. Życzę, aby Wasza Szkoła przygotowywała Uczniów do dorosłego życia w atmosferze otwarcia się na innego człowieka.

W kronice Szkoły z racji tej uroczystości wielu uczestników wpisało swoje gratulacje i życzenia. Starosta mławski W. Wojnarowski napisał:Serdecznie gratuluję tej pięknej uroczystości z okazji nadania sztandaru Szkole im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, życzę wielu sukcesów i dalszego rozwoju Szkole dzierzgowskiej.

Dyrektor Delegatury Kuratorium w Ciechanowie Tomasz Osowski napisał: Dziękuję za wspaniałą, wzruszającą lekcję patriotyzmu. Życzę zapału i sukcesów w kształtowaniu postaw młodych Polaków. Bo Polak i Polska to, brzmi dumnie.

Ks. prof. Michał Grzybowski z Płocka wpisał: W radosnym dniu poświęcenia i wręczenia sztandaru Szkole im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, wszystkim nauczycielom i wychowawcom oraz dzieciom i młodzieży życzę pięknych osiągnięć dla dobra "Malej Ojczyzny" i całego Kraju.

Wspaniała uroczystość - z życzeniami dalszych sukcesów - uczniowie i nauczyciele SP w Brzozowie Nowym.

Dziękuję w imieniu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie za piękną uroczystość i życzę szkole wiele sukcesów. Obyśmy wszyscy nie spoczęli na laurach. Grażyna Gałęziewska, dyrektor SP Rzęgnowo.

Serdecznie gratuluję! Uczestniczyłem w pięknej lekcji historii. Zdzisław Morawski, sekretarz Gminy.

Gratuluję dokończenia dzieła. J. Burdyński.

Dziękujemy za piękną uroczystość - życzymy sukcesów. Monika Załęska, Aneta Brzozowska.

Dziękuję za pamięć o przodkach i założycielach szkoły w Dzierzgowie. Życzę dalszych sukcesów. Z. Pawlak.

Oprócz tych wpisów w kronice Szkoły znajduje się jeszcze wiele innych, które nie zostały tu umieszczone.

12 października 2006 roku w Seminarium Duchownym w Płocku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Człowiek, który ukochał Ojczyznę - Szlakiem pamięci abpa A. Nowowiejskiego". W konkursie wzięło udział wielu uczniów z różnych szkół i parafii diecezji płockiej. Zebranych powitał ks. biskup R. Marcinkowski dziękując za włożony wysiłek w ukazanie postaci męczennika naszych czasów abpa A. Nowowiejskiego zamordowanego w obozie w Działdowie. Celem spotkania oprócz prac w postaci rysunków i prac plastycznych było ukazanie człowieka jako największej wartości bez względu na jego wykształcenie, status społeczny i wygląd zewnętrzny. Człowiek jako istota społeczna jest odpowiedzialny za swoich towarzyszy. Jednym z wyróżnionych dyplomem za rysunek "Obóz przejściowy Działdowo 1941" był uczeń Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie.{jcomments off}

 


 

 

Dziękujemy

2962804
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
670
6606
8815
31088