Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie - naucz Jeśli nie wie - wytłumacz jeśli nie może - pomóż." Janusz Korczak

Uczniowie  klasy I  i II pod kierunkiem wychowawczyń

w roku szkolnym 2021 – 2022 przystapili

do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

“Z kulturą mi do twarzy”.

 Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową

oraz kierunki polityki oświatowej państwa

na rok szkolny 2021 /2022.

(punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; 

punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).


Termin realizacji: 4 października 2021r.– 24 czerwca 2022r.

 

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie

Szkoła Podstawowa im. marsz. Józefa Piłsudskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spdzierzgowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-23

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć.

Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach.

Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Dla plików graficznych brak alternatywy w postaci tekstu.

Brak wyposażenia strony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niewidome, niedowidzące.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon: 236533048

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie ul. Jagiellońska 21 i 21 A 1, 06-520 Dzierzgowo.

Do budynku znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej 21 prowadzą dwa wejścia, do obu wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Jest możliwość skorzystania z przenośnego podjazdu po wcześniejszym ustaleniu terminu z sekretariatem szkoły.

Do budynku znajdującego przy ul. Jagiellońska 21 A prowadzą 4 wejścia ze schodami, przy czym wejście główne od ulicy i wejście od strony hali sportowej są wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostosowanie wind

W budynkach szkoły nie ma wind.

Dostępność pochylni

Do wejścia głównego i od hali sportowej prowadzą pochylnie dla wózków inwalidzkich.

Dostępność pętli indukcyjnych

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Miejsca parkingowe są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak komunikacji za pomocą języka migowego.

 

Dodatkowe informacje

Kontakt z Szkołą Podstawową im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie możliwy jest przez:

pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

korespondencję pisemną na adres: Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego, ul. Jagiellońska 21, 06-520 Dzierzgowo

kontakt telefoniczny nr 23 653 30 48.

Dziękujemy

1671161
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
1745
1990
12336
62491