Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie - naucz Jeśli nie wie - wytłumacz jeśli nie może - pomóż." Janusz Korczak

Konkurs na stanowisko sekretarza szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

SEKRETARZA SZKOŁY

Wymagania związane ze stanowiskiem sekretarza szkoły, zakres wykonywanych zadań na stanowisku, oraz informacja o wymaganych dokumentach do złożenia oferty znajdują się na stronie https://spdzierzgowo.szkolnybip.pl/ w zakładce Oferty pracy.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku złożenia kopii dokumentów winny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Wymienione dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza w Szkole Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie”.

Dokumenty powinny być złożone do 27 września 2021 r.  do godziny 11.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie lub przesłane pocztą.

Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.

Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dziękujemy

2046568
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
1164
1185
4341
32556